Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Licencje zezwolenia-Transport Drogowy

 

LICENCJA na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

I

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 881-92 w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich,
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 684-92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem lub autobusem,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).

Inne:

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612), dot. przewozu osób pojazdem innym niż autobus i autokar.

II

Wymagane wnioski

wniosek o udzielenie licencji: Druk L1; L2; L3; L7

III

Wymagane dokumenty:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika BOTM za okazaniem oryginału lub notariusza),
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
  • przedsiębiorcy lub
  • osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika BOTM lub notariusza),

  W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu międzynarodowego przewoźnika drogowego przez obywatela zagranicznego należy złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr....z dnia....), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób (dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób tworzących zarząd spółki jawnej lub komandytowej, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą) – dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika BOTM za okazaniem oryginału lub notariusza).
  W przypadku przedstawienia zaświadczenia przez cudzoziemca wymagane są następujące dokumenty:
  • kserokopia ww. dokumentu (poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał) z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika BOTM za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:
  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.
  W roku 2009 wartość euro przeliczana jest po średnim kursie NBP obowiązującym w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym składana jest gwarancja finansowa tj. po 4,1724 zł.
  Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
  1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
  2. dokumentami potwierdzającymi:
   1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   2. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   4. własność nieruchomości.
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:
  • w przypadku własności pojazdów - kopie dowodów rejestracyjnych;
  • w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika BOTM za  okazaniem oryginału lub notariusza), np.:
   • umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,
   • umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem),
   • umowa użyczenia,
   • umowa dzierżawy,
   • >umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.


Wpłaty należy dokonać na konto BOTM Bank BZ WBK S.A. 9 Oddział Warszawa

Nr 26 1090 1883 0000 0005 0600 0989


UWAGA! Wypełniając wniosek prosimy o wpisanie danych kontaktowych: nr  telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji (o ile różni się od adresu siedziby przedsiębiorcy).

V

Opłaty:

Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego:

 • rzeczy4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji;
 • osób (autobusem i autokarem)3600 zł (licencja) + 396 zł za każdy wypis z licencji;
 • osób (pojazdem innym niż autobus lub autokar):
  (od 2 do 5 lat) - wartość licencji 1000 zł + 11% z 1000 zł tj. 110 zł za 1 wypis =1110 zł;
  (powyżej 5 do 15 lat) – wartość licencji 3000 zł. + 11% z 3000 zł tj. 330 zł za 1 wypis = 3330 zł;
  (powyżej15 do 30 lat) – wartość licencji 4000 zł + 11% z 4000 zł tj. 440 zł za 1 wypis = 4440 zł;
  (powyżej 30 do 50 lat) – wartość licencji 5000 zł + 11% z 5000 zł tj. 550 zł za 1 wypis = 5550 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto BOTM Bank BZ WBK S.A. 9 oddział Warszawa
Nr 26 1090 1883 0000 0005 0600 0989.

Opłata skarbowa:

Wnioski - zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej;

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień – 17 zł. – opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu – Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 (INFORMACJA 64/2006);

WYCIĄG: (Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego)

VI

Termin załatwienia sprawy:

Art. 35 kpa

Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;

W postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VII

Miejsce załatwienia sprawy:

Siedziba BOTM.

Korespondencyjnie:

Siedziba stowarzyszenia – dla członków stowarzyszeń.

VIII

Tryb odwoławczy:

14 dni – licząc od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 §  3 kpa)

IX

Opłata za odwołanie:

brak

X

Informacje dodatkowe:

UWAGA! Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że: dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez urzędy wydające lub notariusza, ewentualnie przez upoważnionego pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów dokumentów;

wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania - organowi, który udzielił licencji - art. 14, ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.);

zgodnie z art. 15, ust. 3, pkt. 1 - "Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz nie przedstawił w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83" (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).

Przypominamy o obowiązkowym dołączaniu do wniosków kserokopii dowodów wpłaty za ich realizacje (wysokość opłat określa Rozporządzenie MI z dnia 5 lipca 2004 D.U. 159 poz. 1664)