Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych

 

Osoby objęte certyfikacją przewoźników

 

Kto musi uzyskać certyfikat?

 

Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Do osób zarządzających przedsiębiorstem należą osoby mające zasadniczy, decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsięborstwa, zdolne do podejmowania prawnie skutecznych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa:

 1. ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczną),
 2. odpowiednio umocowane do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania transportu drogowego, a w szczególności zawierania umów przewozu, nabywania i zbywania przedmiotów zaliczanych do środków trwałych przedsiębiorstwa, w tym, np. środków transportu, czy też upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

 

 

Kto nie musi ubiegać się o certyfikat?

 

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest tylko jako jeden z dokumentów do uzyskania licencji. Licencje muszą uzyskać jedynie przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transpotu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

 1. przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób,
 2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 3. ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Do przewozów drogowych wykonywanych w/w pojazdami nie stosuje się przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Natomiast do przewozów drogowych wykonywanych:

 1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
 2. w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Z posiadania certyfikatu przewoźnika zwolnieni są także taksówkarze.

 

 

Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych:

 

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jednym z kryterium jakościowych, jakie musi spełnić osoba ubiegajaca się o licencję w zarobkowym transporcie drogowym, jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego.

Ustawa przewiduje cztery rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących:

 

-  krajowy transport drogowy osób

- międzynarodowy transport drogowy osób,

- krajowy transport drogowy rzeczy

- międzynarodowy transport drogowy rzeczy

 

 

 

 

Jak uzyskać certyfikat

 

 

Co należy spełnić by uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat, należy złożyć (osobiście lub pocztą) następujące dokumenty (jako załącznik umieszczona została informacja na temat wymaganych dokumentów):

 1. wypełniony wniosek o uzyskanie określonego rodzaju certyfikatu (wzór wniosku do pobrania poniżej),
  UWAGA: wniosek powinien być przysłany do Instytutu w wersji 1-kartkowej (do wypełnienia ręcznego wniosek powinien być dwustronicowy, ale na jednej kartce - zadrukowany obustronnie)
 2. podpisane oświadczenie posiadacza certyfikatu kompetencji zawodowych (w 2 egzemplarzach), (wzór oświadczenia do pobrania poniżej),
 3. dokumenty poświadczające 5-letnią praktykę przedsiębiorcy transportowego (tylko wówczas, gdy przewoźnik chce udowodnić tę praktykę).
  UWAGA: Przewoźnicy z 5-letnią praktyką zawodową muszą zaliczyć egzamin z teorii (testów), natomiast przewoźnicy nie posiadający praktyki przedsiębiorcy muszą zaliczyć egzamin z teorii (testy) i praktyki (zadania problemowe),
 4. kserokopię dowodu wpłaty za egzamin i certyfikat:
  • dla krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy: na kwotę 700zł
  • dla miedzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy: na kwotę 800zł
  • dla osób legitymujacych się 5-cio letnią praktyką przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej: na kwotę 600zł

  UWAGA: Dowód wpłaty powinien zawierać dane osoby ubiegającej się o certyfikat: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz informację "...za egzamin i certyfikat kompetencji przewoźnika..."

  W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy wypełnić podanie (wzór podania załączony poniżej) oraz dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za egzamin. W opisie wpłaty prosimy dodatkowo podawać nr wniosku.

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Dopuszcza się jako formę dokonania wpłaty na poczet kosztów certyfikacji, kopie potwierdzenia realizacji polecenia przelewu dokonanego w formie elektronicznej.

Informacje na powyższy temat można uzyskać telefonicznie (0-22 814 69 93 lub centrala 0-22 811 32 31 wewn. 156).

Zakres egzaminu określony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 176 poz. 1720). Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu jest pozytywny wynik egzaminu.

 

 

 

Uwaga:
ITS nie prowadzi szkoleń przygotowujących do egzaminów ,ponieważ nie ma wymogu ukończenia kursu !  Tylko pozytywnie zaliczony egzamin oraz opłata są konieczne do zdobycia certyfikatu !