Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

kwalifikacja uzupełniająca przyśpieszona

 

                                                                                                                                

ROZPOCZĘCIE KURSU :

24.01.2020r.

PLAN  ZAJĘĆ:

Pobierz

CENA  KURSU :

550 PLN

WZÓR DOKUMENTU KOŃCOWEGO:

Pobierz

 

*ZAREZERWUJ  MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET* 

 

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia(kurs kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej na autobus lub ciężarówkę) :

  • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w C.S.K.Z. Kraków
  • umowa szkoleniowa- kurs kwalifikacji wstępnej ,szkolenie okresowe (do uzyskania w biurze firmy)
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • prawo jazdy kat.D wydane po 10.09.2008r.
  • prawo jazdy kat.C lub zdany egzamin państwowy po 10.09.2009r.
  • ukończony kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

 

 

 

 

 

 

 

                         Do kursu kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej może przystąpić osoba:

1)  która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

            a)      przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

            b)      studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

                                                                                        lub

2)   niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego

      siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1)                        C1, C1+E, C i C+E;

2)                        D1, D1+E, D i D+E.

 

3. Kwalifikacja uzupełniająca przyśpieszona obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.”;

    32,5 godz. zajęć teoretycznych

      2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym

4. Test kwalifikacyjny zawiera 10 pytań z części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej kierowców .Czas trwania testu=15 min.

 

 

 

 

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.”