Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Kwalifikacja przyśpieszona kierowców

 

ROZPOCZĘCIE KURSU :

01.06.2020r. godz. 12.00

PLAN  ZAJĘĆ:

 

Pobierz  

CENA  KURSU :

Promocja Przewóz      rzeczy-2 700 PLN

Przewóz  osób-       2 700 PLN

WZÓR DOKUMENTU KOŃCOWEGO:

 

Pobierz 

 

*ZAREZERWUJ  MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET*

 

 

  

  

  

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia(kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na autobus lub ciężarówkę) :

  • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w C.S.K.Z. Kraków
  • umowa szkoleniowa- kurs kwalifikacji wstępnej ,szkolenie okresowe (do uzyskania w biurze firmy)
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • prawo jazdy kat.D wydane po 10.09.2008r. LUB ZDANY EGZAMIN LUB bezpośrednio przed egzaminem państwowym
  • prawo jazdy kat.C lub zdany egzamin państwowy po 10.09.2009r.

 

 

 

 

1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

1)       ukończyła wiek:

     a)       18 lat – dotyczy kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

-                     C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

-                     C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

 

     b)       21 lat – dotyczy kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

-                     C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

-                     D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

-                     D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca

                      uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

 

     c)       23 lata – dotyczy kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii

                              D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.”;

 

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym

3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej w skrócie kwalifikacją;”;

6) ukończyła szkolenie okresowe.

 

 

 

                         Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

1)  która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

            a)      przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

            b)      studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

                                                                                        lub

2)   niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego

      siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1)                        C1, C1+E, C i C+E;

2)                        D1, D1+E, D i D+E.

 

3. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.”;

    140 godz. zajęć teoretycznych

      14 godz. zajęć w ruchu drogowym

       4 godz. zajęć w warunkach specjalnych

       2 godz. zajęć bezpieczny rozładunek i załadunek pojazdu

 

 

 

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.”

 

 

 

Bogdan Grabski