Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Przykładowe pytania testowe

 

Poniżej przykładowe pytania stosowane w teście kwalifikacyjnym dla kwalifikacji wstępnej kat. D prawa jazdy. Jeżeli chcesz się sprawdzić w znajomości pytań egzaminacyjnych , zapraszamy do odwiedzenia tej zakładki !!! Specjalnie dla naszych absolwentów przygotowaliśmy specjalną platformę egzaminacyjną ,która powstała w wyniku doswiadczeń wcześniej szkolonych kierowców zawodowych. Bezpośrednio przed testem kwalifikacyjnym na kwalifikację wstępną kierowców wykonujących transport drogowy możesz zobaczyć czy nie będzie wstydu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc?


Dział: 1.1


A-przy optymalnym zużyciu paliwa,
B-przy optymalnej emisji spalin z silnika,
C-przy maksymalnej użytkowej prędkości obrotowej

2.Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów?


A-przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy
B-przy każdej zmianie prędkości pojazdu,
C-w warunkach wynikających z charakterystyki ruchu drogowego,

3.Kiedy jest minimalne zużycie paliwa?


A-przy jeździe z pełnym obciążeniem,
B-przy jeździe ze stałą prędkością bez obciążenia
C-dla jazdy dynamicznej, z pełnym wykorzystaniem parametrów silnika

4.Na czym polega korzystanie z obrotomierza?


A-na słuchaniu dźwięku silnika,
B-na ciągłym porównywaniu wskazań obrotomierza i innych wskażników,
C-na obserwacji wskazań, gdy nie powoduje to zmniejszenia bezpieczeństwa kierowania pojazdem

5.Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zdolność do przyśpieszeń?


A-powoduje zmniejszenie zdolności pojazdu do przyśpieszeń.
B-powoduje zwiększenie zdolności pojazdu do przyśpieszeń,
C-nie ma wpływu,


6.Czy gwałtowne hamowanie ma wpływ na zużycie paliwa?


A-powoduje zwiększenie zużycia paliwa.
B-nie ma,
C-powoduje zmniejszenie zużycia paliwa,

7.Co zaleca się dla zapewnienia stateczności autobusu?

A-umieszczenie bagażu w lukach oraz rozmieszczenie pasażerów na miejscach do tego przeznaczonych,
B-umieszczenie bagaży po jednej stronie autobusu ,pasażerów po drugiej,
C-rozmieszczenie bagażu i pasażerów nie ma wpływu na statecznośc pojazdów,

8.Czy stosowanie osłon aerodynamicznych ma wpływ na zużycie paliwa?


A-tak, ponieważ powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.
B-tak, ponieważ powoduje zwiększenie zużycia paliwa,
C-nie ma wpływu,

Dział: 1.2

1.Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera w połączeniu z hamulcem roboczym?


A-nie, retarder używany jest tylko podczas zjazdu,
B-tak, dozwolone jest używanie w każdych warunkach,
C-tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu,

2.Czy obciążenie pojazdu ma wpływ na długość drogi hamowania?


A-tak.
B-nie,
C-tak, ale tylko przy betonowej nawierzchni,

3.Jakie jest dopuszczalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30km/h do zatrzymania?


A-0,5m
B-o,6m
C-0,7m

4.Czy i w jaki sposób przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzic stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych?

A-tak, poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł.
B-tak ,poprzez kontrolę wskażników na desce rozdzielczej,
C-nie, kontrola świateł jest zbędna,

5.Czy zabrudzenie kloszy reflektorów lub lamp sygnałowych powoduje pogorszenie skuteczności ich działania?


A-tak ,ale tylko podczas deszczu,
B-nie ma to istotnego wpływu,
C-tak, ze względu na pochłanianie światła,

6.Kiedy należy używac świateł mijania?


A-podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza,
B-wg uznania kierowcy,
C-tylko podczas jazdy nocą,

7.O czym informuje ten znak?


A-konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd,
B-ten znak nie dotyczy kierowców autobusów,
C-o niczym, ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym,

8.Czy można holowac autobus turystyczny z pasażerami?


A-tak,
B-nie,
C-tak, ale pod warunkiem że prędkośc pojazdu nie przekracza 10km/h,

9.Co należy zrobic w przypadku awarii układu hamulcowego?

 

A-spróbowac naprawić na drodze i jak się uda jechac dalej,
B-wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego,
C-zjechać do bazy i naprawić samodzielnie,


Dział:1.5

 
brak

Dział:1.6

1.Czym charakteryzują się wzdłużne ruchy pojazdu?


A-falowaniem pojazdu,
B-drganiem pojazdu
C-pojazd zachowuje się neutralnie

2.Kiedy kierowca autokaru jeżdżąc w górach powinien używac zwalniacza prędkości?


A-zawsze podczas hamowania,
B-nie ma potrzeby
C-tylko przy wieździe na wzniesienie

3.Czy kierujący autobusem turystycznym może jechać pasem, na którym widnieje ten znak BUS?


A-tak,
B-nie
C-tak, jeśli na sąsiednich pasach jest duży ruch


4.Którą drogą oznaczoną takimi znakami może jechac kierujący autobusem o nacisku osi odpowiadającemu masie 10 t.?


A-7t.
B-719
C-601,

5.Co powinien zrobic kierujący autobusem turystycznym widząc ten znak ;początek pasa ruchu dla autobusów?


A-kontynuować jazdę pasem dla autobusów,
B-nie zajmować pasa dla autobusów
C-jechać dowolnym pasem


6.Co kierujący autobusem przed wjazdem na drogę oznaczoną tym znakiem powinien uczynić;(AUTOSTRADA)?


A-poinformować pasażerów o najbliższym możliwym postoju,
B-sprawdzić światła zewnętrzne pojazdu
C-uzgodnić z pasażerami termin kolejnego postoju

Dział:2.1

1.Który z przedstawionych na rysunku harmonogramów dziennego czasu pracy kierowcy jest zgodny z przepisami zgodnie z rozporządzeniem 561/2006?


A-3h-15min-1,5h-30min-4,5h-=9h
B-3h-30min-1,5h-15min-4,5h-=11h,
C-4h-1h-5h-=11h,


2.Na ile i jakich okresów można podzielić regularny dzienny odpoczynek kierowcy zgodnie z rozporządzeniem561/2006?


A-9h-3h,
B-1h-2h-9h,
C-3H-9H,


3.Kto odpowiada za prawidłową obsługę tachografu podczas realizacji przewozu?


A-pracodawca,
B-kierowca,
C-technik warsztatu,

4.Do której szczeliny tachografu cyfrowego powinien włożyć kartę kierowca aktualnie prowadzący autobus?

A-do lewej /oznaczonej 1/,
B-do prawej /oznaczonej 2/,
C- nie ma to znaczenia,


5.Kto składa wniosek o wydanie karty kierowcy?

A-wyłącznie kierowca jest uprawniony do złożenia wniosku,
B-kierowca lub właściciel przedsiębiorstwa transportowego na rzecz którego kierowca wykonuje pracę,
C-dowolna osoba z rodziny kierowcy,


6.Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim?

A-do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat-co 5 lat,od 50 do 60 lat-co 3 lata, powyżej 60.roku życia-co 1 rok,
B-do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat-co 5 lat,po ukończeniu 60.roku życia-co 30 miesięcy,
C-do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat-co 5 lat,od 55 do 65 lat-co 3 lata, powyżej 65 roku życia-co 18 m-cy.

Dział: 2.3

1.Który autobus może być wyposażony w siedzenia skierowane bokiem do kierunku jazdy?


A-autobus miejski,
B-autobus turystyczny
C-autobus międzymiastowy


2.W jakie pasy bezpieczeństwa powinien byc wyposażony autobus turystyczny?


A-co najmniej trzypunktowe
B-co najmniej dwupunktowe,
C-nie jest wyposażony


3.Do jakich autobusów zalicza się pojazd widoczny na zdjęciu?


A-turystyczny,
B-międzymiastowy
C-miejskich


4.Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub
młodzieży w wieku do 18 lat, podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu?


A-włączenia świateł awaryjnych,
B-włączenia świateł pozycyjnych
C-włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienie silnika pojazdu


5.Do wykonywania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
osób niepełnosprawnych podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu?


A-włączenia świateł awaryjnych,
B-włączenia świateł awaryjnych oraz wyjścia z pojazdu
C-włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu

Dział: 3.1

1.W jakich godzinach występuje największe nasilenie wypadków drogowych w Polsce?


A-6-18,
B-15-16,
C-16-18;

2.W jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce?

A-poza obszarem zabudowanym,
B-na obszarze zabudowanym,
C-na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem miast, których liczba mieszkańców przekracza 1 milion

3.Ile wypadków powstaje corocznie z winy kierujących pojazdami w Polsce?

A-około 40 tysięcy,
B-około 20 tysięcy.
C-około 10 tysięcy,


4.W jakim przedziale wiekowym najczęściej występują kierowcy uczestniczący w wypadkach w Polsce?

A-18-24 lata
B-25-39
C-powyżej 70 roku życia,

5.Jak często kierowcy autobusów przyczyniają się do powstawania wypadków w Polsce?

A-rzadziej niż inni kierowcy,
B-częściej niż inni kierujący,
C-W równym stopniu jak inni kierowcy.


Dział: 3.2

1.Co oznacza skrót KWS?
A-kodeks wykonawczy shengen,
B-konwencja wykonawcza schengen,
C-krajowe wydziały schengen.

2.Czym jest SIS?

A-systemem zbierania i transferu informacji o osobach niepożądanych na terenie państw shengen,
B-krajowym systemem informatycznym gromadzącym informacje o osobach z państw trzecich,
C-rejestrem odcisków linii papilarnych,


3.Czego dotyczy wpis zgodnie z art.96 KWS?

A-odmowy wjazdu pod warunkiem skazania za czyn karalny,zagrożony karą pozbawienia wolności. przynajmniej jednego
roku lub istnienia uzasadnionego podejrzenia, że osoba popełniła ciężkie czyny karalne, łącznie z tymi w sensie
art.71 KWS lub istnieje podejrzenie, że planuje je na obszarze państw traktatu shengen lub wpis dot. odmowy
wiazdu cudzoziemcowi z państwa trzeciego,
B-osób którym udzielono zezwolenia na wjazd i pobyt na terytorium RP ,osób zatrzymanych,,,,

4.Czego dotyczy wpis zgodnie z art.100 KWS?


A-odmowy wiazdu,
B-poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenia miejsca pobytu,
C-poszukiwania skradzionych, przywłaszczonych lub w inny sposób zaginionych przedmiotów,


5.Które z wymienionych poniżej państw nie były pierwotnymi sygnatariuszami układu z shengen?


A-Austria,
B-Belgia,
C-Francja,

6.W jaki sposób może byc ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe?


A-mandatem przez policję,
B-karą grzywny nałożoną przez ITD,
C-karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa UOKIK,
Dział: 3.3

1.Co oznacza zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego?

A-przewidywanie że zachowają się racjonalnie w każdej sytuacji,
B-że mogą zachować się w sposób nieprzewidywalny mogący zagrażać bezpieczeństwu,
C-nie ma takiej zasady

2.Czy podczas jazdy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy?


A-nie, jest to zabronione,
B-tak,
C-tak, ale pod warunkiem że rozmowa jest krótka,

3.Czym jest agresja?

A-pomaganiem innym,
B-stanem euforii,
C-szkodzeniem innym,

4.jakim stanem psychicznym jest agresja?


A-negatywnym,
B-pozytywnym,
C-neutralnym,


5.W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję pasażera?

A-zignorować jego zachowanie i czekać aż sam się uspokoi,
B-zareagować równie agresywnie,
C-jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosic za niedogodności,

6.Czy kierowca w sytuacji zagrożenia przez agresora bezpieczeństwa swojego i pasażerów może skorzystać z pomocy
policji lub ITD?


A-tak,
B-nie, w żadnym przypadku,
C-tak, ale tylko w przypadku jeśli agresor jest uzbrojony,

7.Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

A-tak, ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina,
B-tak,
C-nie,

Dział: 3.4

 

1.Co jest zasadą dobrego żywienia?

A-jedzenie posiłków o stałych porach,co2-3 godziny,
B-spożywanie dużej ilości węglowodanów
C-jedzenie w dużych ilościach warzyw i owoców

2.Czy jadąc w trasę należy mieć ze sobą coś lekkostrawnego do przegryzienia?

A-nie ma takiej potrzeby,
B-tak, zawsze może zajść coś nieprzewidzianego
C-to zależy od trasy, na długie tak, na krótkich zbędny balast

3.Czy w trasie należy pic więcej czy mniej napojów niż zazwyczaj?

A-tyle samo,
B-więcej, bo powietrze w kabinie jest zazwyczaj bardziej suche
C-mniej

4.Jaka jest szybkość rozkładu /spalania/alkoholu u kobiet?

A-8-10 gram czystego alkoholu w ciągu godziny,
B-10-12 gram czystego alkoholu w ciągu godziny
C-14-16 gram czystego alkoholu w ciągu godziny

5.Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie 'siąść za kółkiem’własnego samochodu?

A-tak, to przecież inny samochód, inne warunki
B-nie, konieczny jest odpoczynek, bo sprawność jest upośledzona,
C-tak, to przecież już jest prywatna sprawa kierującego

6.Czy nadzorowanie naprawy serwisowej autobusu w trakcie kursu ma wpływ na zmęczenie kierowcy?

A-tak, to przecież też praca, często wymaga uwagi ,wysiłku,
B-nie, przecież wtedy nie kieruje, to nawet może być relaks
C-nie, to na ogół nie wymaga żadnego wysiłku

7.Czy sytuacja w domu, w miejscu pracy ma wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?

A-nie, to nie powinno mieć wpływu, jadąc koncentrujemy się wyłącznie na drodze
B-tak, nie da się tego oddzielić, nie da się 'zostawić w domu',
C-dla sprawnego i dobrego kierowcy to nie ma znaczenia.

Dział: 3.5

1.Czy można holować autobus z pasażerami?

A-tak, ale tylko przez pojazd do tego przeznaczony
B-nie można,
C-tak, ale tylko autobus turystyczn

2.Czy w czasie wymiany koła w autobusie pasażerowie powinni go opuścić?

A-nie, nie ma takiego obowiązku
B-tak, ale tylko w autobusach turystycznych
C-tak, w każdej sytuacji,

3.Ile gaśnic powinno znajdować się w autobusie, jeżeli długość przekracza 6 m.?


A-cztery
B-dwie,
C-trzy

4.Ile wyjść awaryjnych powinien posiadać autobus klasy B?


A-jedno
B-dwa,
C-trzy

5.Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku w którym jest zabity lub ranny?

A-udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję,
B-nie podejmować żadnych działań i czekać aż świadkowie wezwą pomoc
C-usunąć pojazd z miejsca wypadku nie czekając na policję

6.Co zawsze powinien mieć przy sobie ratownik?

A-rękawiczki jednorazowe,
B-kamizelkę odblaskową
C-legitymację ratowniczą


7.W jakiej odległości za pojazdem należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu zabezpieczenia miejsca wypadku
na autostradzie i drodze ekspresowej?


A-100 m.
B-30-50 m.
C-1 m.

Dział: 3.6

1.Czy kierowca autobusu ma obowiązek pomóc osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim przy wsiadaniu do autobusu
i wysiadaniu?


A-nie
B-tak,
C-jeżeli udzielenie pomocy nie wpłynie na opóźnienie przejazdu -tak, decyzja należy do kierowcy

2.Co jest celem konserwacji pojazdu?

A-przedłużenie żywotności pojazdu i zmniejszenie jego kosztów eksploatacji,
B-nie ma znaczenia dla normalnego zużycia pojazdu
C-spełnienie wymagań prawnych

3.Do jakich czynności należą czynności zdawczoodbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu?


A-do obsługi codziennej pojazdu,
B-do obsługi technicznej pojazdu
C-nie istnieje takie pojęcie w eksploatacji pojazdu

4.Kiedy policjant umundurowany może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej?


A-tylko w terenie zabudowanym
B-w każdych warunkach i sytuacji
C-w każdym miejscu i sytuacji pod warunkiem, że nie utrudnia to ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

5.Jak powinien zachować się kierowca w przypadku zatrzymania pojazdu przez policjanta dla celów kontroli?

A-wyjść z pojazdu i podejść do kontrolującego policjanta z dokumentami pojazdu i kierowcy
B-nie wysiadać z pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i oczekiwać na policjanta,
C-natychmiast oddalić się od pojazdu o 1 m.


6.Jaka jest wysokość kary za wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia?
A-8000 zł
B-6000 zł,
C-4000 zł


7.Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczonej opłaty za przejazd po drogach krajowych?


A-5000 zł
B-2000 zł
C-3000 zł,

Dział: 3.8

1.Który z wymienionych rodzajów transportu pasażerskiego cechuje się największą dostępnością?

A-transport lotniczy
B-transport samochodowy,
C-transport kolejowy

2.Czy przedsiębiorca wykonujący przewozy osób na potrzeby własne może wykonywać zarobkowe przewozy okazjonalne?

A-tak, jeżeli wykonuje je bardzo rzadko
B-nie, ponieważ przy takich przewozach zawsze wymagana jest licencja,
C-tak, jeżeli pobierze zapłatę za przewóz gotówką

3.Czy kierowca obsługujący międzynarodową pasażerską linię regularną do Niemiec powinien posiadać w autobusie
wypis z zezwolenia na obsługę tej linii?

A-nie, ponieważ nie ma zezwoleń na linie regularne między krajami unii europejskiej
B-nie, ponieważ w przewozach osób nie są wymagane żadne zezwolenia
C-tak ,ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane ze względu na koordynację rozkładów jazdy,

4.Czy polski przewoźnik realizujący okazjonalny przewóz z Francji do Niemiec wykonuje przewóz międzynarodowy?

A-tak ,ponieważ w tym przewozie występuje przekroczenie granicy między dwoma państwami
B-nie, ponieważ przewoźnik nie prowadzi działalności na terenie żadnego z tych państw
C-nie, jest to przewóz kabotażowy,

5.Przez jaki okres od momentu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, kierowca zawodowy może nadal wykonywać swój zawód?

A-przez 6m-cy
B-następuje natychmiastowy zakaz,
C-przez 3 m-ce

6.Jakiej kwoty nie może przekroczyć suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli w siedzibie przedsiębiorcy?


A-12000 zł
B-15000 zł
C-30000 zł,

7.Na których przystankach może zatrzymywac się autobus,którym wykonywany jest przewóz regularny?

A-na dowolnych, pod warunkiem, że leżą na trasie przewozu
B-nie ,ma to żadnego znaczenia
C-tylko na zawartych w rozkładzie

 

 

Zobacz także :

 

- dla kogo kwalifikacja wstępna lub przyśpieszona

- czy kursy przewozu rzeczy i osób są jeszcze ważne

- jak wygląda sprawa szkoleń okresowych dla starszych kierowców

- tachografy cyfrowe

- kto musi robić kursy ADR ?

- kursy prawa jazdy w Krakowie

- dostęp do pełnej bazy pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym

- wirualny silnik !!!

- programy pomocowe dla naszych klientów

- praca dla kreatywnych z iskrą w oku

- zajęcia teoretyczne on-line

 Pytania testowe

Menu